Kancelaria

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz Klientów indywidualnych i przedsiębiorców, polegające w szczególności na:
– reprezentowaniu przed wszystkimi sądami, organami administracji publicznej i organami egzekucyjnymi,
– sporządzaniu pism procesowych,
– sporządzaniu opinii prawnych,
– sporządzaniu projektów umów,
– udzielaniu porad prawnych.
.

Celem Kancelarii jest zapewnienie Klientom rzetelnej i skutecznej pomocy prawnej na najwyższym poziomie, świadczonej profesjonalnie i skutecznie. Dlatego też szczególną uwagę zwracamy na jakość świadczonych usług oraz budowanie wzajemnego zaufania.
.

Oferta Kancelarii w zakresie usług prawnych zależy od indywidualnych oczekiwań Klientów i rodzaju powierzonych spraw. Pomoc prawna świadczona jest w następujących formach:
stałej obsługi prawnej,
jednorazowego zlecenia,
usług świadczonych na odległość,
zastępstwa przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.
.

Wysokość ustalonego z Klientem wynagrodzenia zależy od stopnia zawiłości sprawy, charakteru wykonywanych czynności oraz przewidywanego nakładu pracy potrzebnego na realizację zlecenia.
.

Kancelaria stosuje następujące sposoby wzajemnych rozliczeń:
system wynagrodzenia indywidualnego
Wynagrodzeniem jest ustalona indywidualnie z klientem konkretna kwota za realizację zlecenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można określić zakres prac i ich wymiar czasowy.
.

system wynagrodzenia godzinowego
Wynagrodzenie uzależnione od ilości przepracowanych godzin przy ustalonej stawce godzinowej. Jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz w sytuacjach, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu i pracochłonności prac.
.

system wynagrodzenia ryczałtowego
Stosowany zazwyczaj przy zleceniu stałej obsługi prawnej, opiera się na stałym wynagrodzeniu za indywidualnie określoną liczbę godzin pracy w okresie miesięcznym. Rozliczenie następuje w każdym miesiącu. Ten sposób finansowania jest szczególnie korzystny dla tych klientów, którzy potrzebują stałej pomocy prawnej.
.

system z premią za pomyślny wynik sprawy (Success Fee)
Wysokość wynagrodzenia zależy w części od uzyskania dla klienta szczególnych korzyści. Taka premia za sukces uzupełnia wynagrodzenie podstawowe, które jest wtedy ustalane w odpowiednio niższej wysokości.

Telefoniczny kontakt z kancelarią możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 pod numerem telefonu 506 135 123

Zakres usług

Kancelaria świadczy usługi w następujących dziedzinach prawa:
.

Prawo cywilne
W zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego Kancelaria zajmuje się w szczególności:
– opracowywaniem oraz opiniowaniem wszelkiego rodzaju umów z zakresu prawa cywilnego (umowy sprzedaży, o dzieło, zlecenia, najmu, dzierżawy, itd.), w tym także określaniem konsekwencji prawnych poszczególnych zapisów;
– reprezentowaniem Klientów w postępowaniu sądowym związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, w sprawach o zapłatę, w tym o odszkodowanie, zadośćuczynienie, bezpodstawne wzbogacenie;
– pomoc w uregulowaniu sytuacji prawnej spadkobierców (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek);
– doradztwo w sprawach związanych z własnością i innymi prawami rzeczowymi, w szczególności w sprawach dotyczących nieruchomości (zniesienie współwłasności, zasiedzenie, zwrot nakładów poniesionych na nieruchomości, eksmisja, ustanowienie służebności).
.

Prawo rodzinne i opiekuńcze
W zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego Kancelaria świadczy usługi polegające na sporządzaniu pism procesowych, udzielaniu porad prawnych oraz reprezentowaniu Klientów w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach:
– o rozwód i separację;
– o alimenty;
– ustalenia kontaktów z dzieckiem;
– zezwolenia na dokonanie przez rodziców czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka;
– dotyczących wykonywania, ograniczenia, zawieszenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej;
– podziału majątku wspólnego;
– rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka;
– ustalenie ojcostwa, ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa.
.

Prawo gospodarcze i handlowe
W zakresie prawa gospodarczego Kancelaria zajmuje się w szczególności:
– negocjowaniem oraz sporządzeniem umów z zakresu obrotu gospodarczego;
– sprawowaniem nadzoru nad wykonaniem umów;
– sporządzaniem wezwań do zapłaty;
– dochodzeniem na drodze sądowej oraz przedsądowej roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów z zakresu prawa gospodarczego;
– zabezpieczeniem wierzytelności.
.

Natomiast pomoc prawna w zakresie prawa handlowego obejmuje głównie:
– zakładanie spółek prawa handlowego i stowarzyszeń oraz prowadzenie postępowania rejestrowego przed KRS, w tym składanie wniosków o wpis i zmianę danych podmiotów już wpisanych do KRS;
– sporządzanie projektów umów i statutów spółek kapitałowych, osobowych i stowarzyszeń oraz aktów prawa wewnętrznego (uchwały, regulaminy);
– prowadzenie bieżących spraw korporacyjnych Klienta (kompleksowa obsługa prawna Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników/ Walnego Zgromadzenia Spółek);
– przekształcanie i likwidacja spółek.
.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Kancelaria świadczy usługi we wszelkich sprawach związanych ze świadczeniem stosunku pracy i zatrudnianiem pracowników, w szczególności:
– dochodzenie wynagrodzenia za pracę;
– sprawy o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne;
– sprawy o przywrócenie do pracy;
– sprawy związane z ustaleniem wypadku przy pracy;
– sprawy o odszkodowania wynikające ze stosunku pracy;
– wszelkie inne sprawy związane ze stosunkiem pracy;
– zaskarżanie decyzji ZUS i KRUS (emerytury, renty, zasiłki, ubezpieczenia zdrowotne).
.

Prawo administracyjne
W zakresie prawa administracyjnego Kancelaria świadczy usługi polegające głównie na:
– sporządzaniu pism inicjujących postępowanie administracyjne;
– sporządzaniu odwołań i skarg od decyzji oraz innych aktów administracyjnych;
– sporządzaniu skarg do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
– reprezentacja przed urzędami oraz sądami administracyjnymi.
.

Prawo karne
Kancelaria świadczy usługi polegające na:
– reprezentacji pokrzywdzonego;
– sporządzaniu prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia, środków zaskarżenia, zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
– obronie oskarżonego i obwinionego w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym.

Kontakt


 • biuro@kancelaria-is.pl
  WWW: kancelaria-is.pl


 • Kancelaria Radcy Prawnego
  Katarzyna Iżykowska-Sznura
  ul. Ozimska 18/6
  45-057 Opole


 • Telefon :
  +48 506 135 123

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek od 9:00 do 17:00

.

Zadzwoń, napisz lub wypełnij poniższy formularz.
Nasz pracownik skontaktuje się najszybciej jak to będzie możliwe.